«Майданник Віталій Григорович –

видатний лікар-педіатр, доктор медицини, професор»:

до 65-річчя від дня народження

 

Майданник Віталій Григорович (02.01.1957 – 29.09.2020) – лікар-педіатр, доктор медичних наук (1989), професор (1991), Академік Національної академії медичних наук України (2010), Заслужений лікар України (2001), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2009), завідувач кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (з 1990).

Народився Віталій Григорович 2 січня 1957 року в с. Козин Миронівського району Київської області.

У шкільні роки захоплювався фізико-технічними науками, мріяв поступити до МФТI. I безперечно б поступив, але під впливом родичів-медиків подав документи до КМI i став одним з 10 хлопчиків та 210 дівчат студентом педіатричного факультету.

Із перших кроків навчання у Київському медичному інституті юного Вiталiя відрізняли дисциплінованість, неймовірний потяг до знань, наполеглива працездатність. Він поставив собі за мету не тільки оволодіти азами своєї улюбленої професії –педіатрії, але й зробити вагомий внесок у її розвиток.

Вже з третього курсу він був нагороджений іменною Ленiнською стипендією за відмінне навчання та активну громадську позицію. Практичні ази професії молодий Віталій ретельно засвоював з 4-го курсу, коли почав працювати медбратом та часто чергував у реанімації дитячої лікарні №5 м. Києва.

По закінченні КМІ Віталій Григорович був занесений до "Золотої Книги Пошани".

Славетний науковий шлях В. Г. Майданника почався ще зі студентських років. Як згадував Віталій Григорович, до наукової роботи його привів академік В. П. Широбоков, під керівництвом якого він підготував і опублікував свою першу наукову роботу. Завжди з повагою і любов'ю В. Г. Майданник говорив про свою головну вчительку – професорку В. Д. Чеботарьову, колишню завідувачку кафедри пропедевтики педіатрії КМI. Тепло згадував професора В. Г. Бурлая, під керівництвом якого на третьому курсі зайнявся вивченням патології нирок, професорку I. В. Багдасарову, під впливом якої він сформувався як видатний дитячий нефролог.

Після клінічної ординатури на кафедрі пропедевтики педіатрії КМI у 26 років успішно захистив кандидатську дисертацію "Клинико-функциональное состояние почек и показатели клеточно-гуморального иммунитета при пиелонефрите у детей". А у 1989 р. в 31 рiк – докторську дисертацію на тему "Клинико-экспериментальное изучение развития пиелонефрита и комплексное лечение его у детей". Кандидатську докторську дисертації захистив під керівництвом заслуженого працівника народної освіти України, професора В. Д. Чеботарьовоï.

Уся наукова та трудова діяльність Віталія Григоровича пов'язана з Alma Mater, де він пройшов непростий шлях від клінічної ординатури до завідувача кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

Він поспішав жити, наче свічка, згорав на роботі, нехтуючи своїм здоров'ям. Постійна наполеглива, кропітка праця допомог ла йому успішно досягти своєї мети.

У 1990 р. в 33 роки В. Г. Майданник за конкурсом був обраний на посаду завідувача кафедри пропедевтики дитячих хвороб (нині кафедра педіатрії №4), яку очолював 30 років. У 1991 р. йому було присвоєно вчене звання професора. Вiталiю Григоровичу вдалося зібрати колектив яскравих особистостей, спеціалістів з: нефрології, кардіології, вегетології, психосоматики, гастроентерології, неонатології, пульмонології, ендокринології, функціональної діагностики.

За його ініціативою в 1991 році після аварії на Чорнобильський AEC на базі ДКЛ №6 м. Києва було створено вперше в Україні Центр вегетативних дисфункцій у дітей, франко-украïнський Центр патології щитоподібної залози у дітей, а в 1998 році – дитяче відділення хронічного гемодіалізу, в якому під його керівництвом вперше на основі фрактального аналізу розроблені критерії адекватності гемодіалізу, що дозволило суттєво покращити надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю. В 2002 році з урахуванням значної захворюваності серед дітей на цукровий діабет та метаболічний синдром Віталій Григорович ініціював відкриття відділення дитячої ендокринології.

Значний внесок В. Г. Майданник зробив у вдосконалення викладання педіатрії. Очолюючи опорну кафедру з навчально-методичної роботи, він розробив програму з педіатрії для вищих медичних закладів освіти, систему комп'ютерного тестування, видав 9 підручників ("Пропедевтична педіатрія", "Педиатрия" та ін.) та 17 навчально-методичних посібників, які користуються великою популярністю не тільки серед студентів, а й серед практичних лікарів-педіатрів.

Віталій Григорович – великий педагог: його тисячі лекцій, сотні підручників, посібників для студентів та лікарів завжди відзначались своєю стислістю, ємністю та зрозумілістю.

Щира любов до студентів, майбутніх лікарів спонукала до згоди 5 років очолювати педіатричний факультет НМУ (декан факультету з 2005 по 2010 роки).

В. Г. Майданник – 1994-2000 рр. був проректором з лікувальної роботи НМУ імені О. О. Богомольця. Зі своєю креативністю, оригінальним широкомасштабним мисленням лікаря-професіонала та організатора удосконалював складний напрямок роботи в університеті. Зокрема, впровадив унікальний документ про клінічну базу кафедр медичного університету, який оптимально задовольняв усі сторони в ринкових умовах економіки країни.

Віталій Григорович – великий лікар-педіатр: унікальний діагност з енциклопедичними знаннями та організаторськими здібностями.

Протягом 2004-2011 рр. В. Г. Майданник виконував обов'язки головного педіатра Головного управління охорони здоров'я Київської міської держадміністрації.

Кожного педіатра-науковця вражають багатогранні міждисциплінарні наукові інтереси В. Г. Майданника. Його фундаментальні праці присвячені розробкам основних розділів педіатрії: нефрології, гастроентерології, серцево-судинноï, дихальної, ендокринної патології та ін. Важко навіть перерахувати всі праці Віталія Григоровича.

Відомий вчений-педіатр, фахівець у галузі нефрології дитячого віку, який зробив суттєвий внесок у вивчення механізмів розвитку та розробку нових методів діагностики і лікування мікробно-запальних захворювань сечової системи у дітей. Встановив провідну роль структурно-функціональних порушень мембран і біоенергетики імунокомпетентних клітин у формуванні імунодефіциту при пієлонефриті, детально вивчив роль фібронектину, простагландинів, імунних комплексів, їх склад та фізико-хімічні властивості при мікробно-запальному ураженні паренхіми нирок, що дозволило запропонувати оригінальну концепцію патогенезу пієлонефриту у дітей.

Обґрунтував та розробив нові методи діагностики і лікування пієлонефриту, які широко впроваджені в клінічну практику. На підставі проведених досліджень суттєво доповнена класифікація пієлонефриту, яка була затверджена на ХI-ому з'їзді педіатрів України (2005 р.).

Особливе місце в науковій роботі Віталія Григоровича займають дослідження порушень вегетативної нервової системи. Вперше були вивчені особливості вегетативного і гормонального гомеостазу, варіабельності серцевого ритму та артеріального тиску, порушення центральної, мозкової і периферичної гемодинаміки та мікроциркуляції у дітей з різними клінічними формами вегетативних дисфункцiй, що дало змогу запропонувати принципово нову класифікацію захворювання і затвердити на 10-му з'їзді педіатрів України (1999 р.), розробити нові методи та критерії діагностики, апробувати сучасні підходи до лікування.

За його участю разом із співробітниками Інституту гідромеханіки НАН України розроблено високочутливий електронний стетофонендоскоп та комп'ютерна система аналізу звуків, які не мають аналогів у світовій практиці, що дало можливість візуалізувати аускультативні дані за допомогою поліхромних респіросонограм, вивчити особливості частотно-часових спектральних характеристик дихання у дітей з різними патологічними станами та оптимізувати їх діагностику.

Важливе місце в науковій роботі В. Г. Майданника займає вивчення різних аспектів захворювань органів дихання та ендокринної системи. З позицій доказової медицини розроблені сучасні алгоритми діагностики та лікування патології органів дихання.

Під керівництвом В. Г. Майданника виконано цикл робіт з проблеми удосконалення діагностики та лікування гастроезофагеального рефлюксу та iнших хронічних захворювань травної системи у дітей.

Наукові інтереси В. Г. Майданника охоплюють також історію педіатрії та соціальні проблеми медицини. Ним написані змістовні роботи з історії розвитку української педіатрії та нариси про життя i діяльність видатних вчених-педіатрів.

Ним були створені наукові школи з нефрології, вегетології, кардіоревматології та ендокринології дитячого віку. За визначні наукові досягнення у 46 років був обраний членом кореспондентом НАМН України за спеціальністю "педіатрія", а в 53 роки – дiйсним членом (академіком) НАМН України.

Під його безпосереднім керівництвом підготовлено та захищено 5 докторських та 39 кандидатських дисертацій за напрямками: дитячої нефрології, вегетології, пульмонології, дитячої ендокринології, дитячої кардіології, дитячої гастроентерології.

В. Г. Майданник залишив велику кількість наукових праць. Він – автор 740 наукових праць, у тому числі 36 монографій та 59 патентів та авторських свідоцтв та винаходів, 9 підручників та 17 учбово-методичних праць. Понад 40 наукових праць опубліковано у таких авторитетних зарубіжних журналах, як "Pediatric Nephrology" "Kidney International" "Acta Paediatrica" "Pediatric Infections Disease Journal" тощо.

В. Г. Майданник проводив велику науково-органiзацiйну роботу. Виконував обов'язки члена Вченої ради університету та Вченоï медичної ради МОЗ України (з 2013 р.), голови спеціалізовано вченої ради (з 1999 р.), головного редактора "Мiжнародного журналу педіатрії, акушерства та гінекології" (з 1996 р.), члена правління Асоціації педіатрів України (з 1993 р.), віце-президента Асоціації педіатрів України (з 2005 р.), президента Федерації педіатрів країн СНД (2008-2013 рр.), члена Проблемних комісій з педіатрії та нефрології МОЗ та НАМН України (з 2010 р.). Крім того, він був членом Міжнародних асоціації педіатрів та дитячих нефрологів (з 2008 р.).

Віталій Григорович започаткував проведення і був головою Оргкомітетів Конгресiв та з'їздів педіатрів України та Федерації педіатрів країн СНД, а також квітневої науково-практичної конференції з міжнародною участю, був постійним спікером та учасником вагомих заходів педіатрів в Україні та світі. Координатор близько 10 міжнародних Європейських рандомiзованих клінічних досліджень, затверджених Фармакологічним Комітетом України.

В. Г. Майданник 22 роки керував Спеціалізованою вченою радою Д 26.003.04 за спеціальністю 14.01.10 - Педіатрія Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. З його допомогою захистили дисертації безліч педіатрів-науковців з усіх куточків України.

Протягом 25 рокiв – головний редактор журналу "Педіатрія, акушерство та гінекологія" (далі "Міжнародного журналу педіатрії, акушерства та гінекології").Член редакційних колегій журналів: "Перинатологія і педіатрiя", "Український журнал нефрології та діалізу", "Мiжнародного ендокринологічного журналу", "Consilium Medicum Ukraina", "Therapia", "Серце та судини", "Вопросы практической педиатрии", "Нефрология и диализ", газети "Здоров'я України", заступника відповідального редактора збірника наукових праць "Актуальні питання нефрології" та ін.

Багаторічна лікувальна, науково-педагогічна діяльність Віталія Григоровича вiдзначена Указом Президента України орденом Ярослава Мудрого V (2016 р.), подякою Голови Київської міської держадмiністрації (1999 р.), подякою (2007 р.) та Почесною грамотою(2007 Р.) МОЗ України та відзнакою "За отличие в труде" (1987 р.).

Життєвий шлях Віталія Григоровича як видатного педагога, вченого і громадського діяча залишиться яскравим прикладом високого професіоналізму, людської мужності та наукової сміливості, яким будуть пишатися майбутні покоління.

До ювілейної дати від дня народження В. Г. Майданника працівники Бібліотеки НМУ імені О. О. Богомольця підготували виставку наукових робіт лікаря-педіатра, та статей про нього. Виставка експонується в приміщенні Бібліотеки (стоматологічний корпус, 2-й поверх).

Науковий доробок вченого широко представлено в: імідж-каталозі «Наукові праці вчених-медиків НМУ імені О. О. Богомольця»електронному каталозі, алфавітному та систематичному каталогах.

 

січень 2022 року

 

 

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua