Бібліотека НМУ імені О.О. Богомольця отримала нові підручники

Шановні користувачі!
Бібліотека НМУ імені О.О. Богомольця отримала нові підручники:

 

Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога [Текст] : національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / І. С. Зозуля [та ін.] ; за ред. І. С. Зозулі ; МОН України, МОЗ України. - 3-є вид., переробл. і допов. - К. : ВСВ "Медицина", 2017. - 960 с. - Бібліогр.: с. 954-958. - ISBN 978-617-505-462-8

У підручник включено всі основні розділи невідкладних станів, які трапляються в медичній науці і практиці при різних захворюваннях. Висвітлено нові методи, способи і технології в діагностиці й наданні екстреної медичної допомоги в хірургії, кардіології, неврології, стоматології, нейрохірургії, оториноларингології, травматології, при опікових захворюваннях, отруєннях, в офтальмології та фтизіатрії.

Відповідно до вимог доказової медицини стисло викладено етіологію, патогенез, діагностику і лікування різних нозологічних захворювань на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах. Наведено сучасні препарати.

Для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів усіх спеціальностей, що вивчають медицину невідкладних станів за програмами післядипломної освіти, докторантів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів екстреної медичної допомоги, сімейних лікарів, студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.


Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі [Текст] : навчальний посібник для студентів медичних закладів вищої освіти лікарів-інтернів та практичних лікарів / О. П. Яворовський [та ін.] ; за ред.: О. П. Яворовського, І. В. Сергети ; НМУ ім. О. О. Богомольця. - К. : ВСВ " Медицина", 2019. - 224 с. - ISBN 978-617-505-743-8

Навчальний посібник підготовлено фахівцями провідних медичних закладів вищої освіти України. Тестові завдання і ситуаційні задачі розроблено до всіх тем практичних занять з охорони праці в медичній галузі відповідно до нових навчальних програм із цієї дисципліни. Значну увагу приділено правовим і організаційним аспектам охорони праці; питанням гігієнічної характеристики умов праці медичних працівників, атестації робочих місць; розслідуванню та обліку професійних захворювань, нещасних випадків та аварій у лікувально-профілактичних закладах; гігієні та охороні праці в медичних закладах та виробничій безпеці медичного персоналу.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів та практичних лікарів.


Биологическая и биоорганическая химия [Текст] : учебник для студентов высших медицинских учебных заведений : в 2 кн. / Ю. И. Губский [и др.] ; под ред.: Ю. И. Губского, И. В. Ниженковской ; МОН Украины, МЗ Украины, НМУ имени А. А. Богомольца . - 2-е изд. - К. : ВСВ " Медицина", 2018. - ISBN 978-617-505-700-1.

Кн. 2. : Биологическая химия. - 584 с. - Библиогр.: с. 581-582. - ISBN 978-617-505-700-1

Учебник содержит систематизированное изложение курса биологической химии в соответствии с программой по дисциплине, утвержденной для студентов высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений. В основном тексте учебника рассмотрены структура и ферментативные реакции превращения основных классов биомолекул - белков, аминокислот, углеводов, липидов, нуклеотидов, порфиринов; освещены вопросы строения и свойств нуклеиновых кислот ДНК и РНК, молекулярной биологии и генетики, биохимические основы физиологических функций организма человека и их нейрогуморальной регуляции. Значительное внимание уделено молекулярным механизмам функционирования клеток крови, печени, почек, мышц, соединительной ткани, иммунной и нервной систем. Рассмотрены биохимические основы патогенеза атеросклероза, сахарного диабета, ожирения, болезней эндокринной, иммунной, нервной систем и соединительной ткани. Каждая глава учебника содержит кроме информационного материала тестовые задания для самопроверки и контроля усвоения знаний.


Нові підручники можна отримати у відділах обслуговування навчальною(фізико-хімічний корпус, II та V поверхи) та науковою літературою (стоматологічний корпус, II поверх, кім. 17).

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua