Положення

Положення
про наукову бібліотеку Національного медичного університету імені О.О.Богомольця


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наукова бібліотека є структурним підрозділом Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес університету і діє на підставі Положення про бібліотеку, що затверджується ректором університету.

1.2. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про національну програму інформатизації", підзаконними нормативно-правовими актами, статутом і правилами внутрішнього розпорядку університету та Положенням про бібліотеку.

1.3. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.4. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп'ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

1.5. Науково-методичне керівництво бібліотекою здійснюється Національною науковою медичною бібліотекою України, міським методичним об'єднанням вузівських бібліотек при науковій бібліотеці Київського Національного університету імені Т.Г.Шевченка.

1.6. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються ректором університету і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, учнів Українського медичного ліцею, лікарів- інтернів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, працівників інших структурних підрозділів університету та інших користувачів згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

2.2. Формування, використання та зберігання бібліотечного фонду відповідно до профілю університету та інформаційних запитів користувачів.

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.4. Популяризація та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

2.5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

2.6. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково- бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

2.7. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями і установами науково- дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатики, бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства.

2.8. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.9. Координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами університету, громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств.

2.10. Здійснення господарської діяльності, спрямованої на забезпечення та оптимізацію інформаційного і бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів з використанням елементів госпрозрахунку згідно з чинним законодавством.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Бібліотека:

3.1 Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

3.2 Організує індивідуальне та групове обслуговування користувачів на абонементах, читальних залах та інших пунктах видачі документів.

3.3 Безкоштовно надає користувачам бібліотеки бібліотечні послуги.

3.4 Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного книгообміну, електронної доставки документів тощо.

3.5 Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів студентів, професорсько-викладацького складу, науковців та інших категорій працівників університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування.

3.6 Підвищує ефективність інформаційного забезпечення читачів за рахунок взаємодії з органами наукової медичної інформації та забезпечує читачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

3.7 Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі університету, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, тощо.

3.8 Удосконалює інформаційну культуру фахівців університету. Організує для студентів, згідно з навчальним розкладом, заняття з основ інформатики, бібліотекознавства та бібліографії.

3.9 Надає користувачам додаткові послуги згідно з чинним законодавством.

3.10 Формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, аудіо-, відео-видань, СП-, ПУТ)- дисків та електронних баз даних відповідно навчальним планам, програмам та тематиці наукових досліджень.

3.11 Спільно з кафедрами вивчає питання забезпеченості студентів літературою та її використання, а також питання видання та перевидання навчальної та науково-методичної літератури.

3.12 Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію, копіювання.

3.13 Проводить наукову та технічну обробку літератури, що надходить до бібліотеки у відповідності з "Інструкцією про облік бібліотечного фонду".

3.14 Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації.

3.15 Вилучає з бібліотечних фондів морально застарілу та фізично зношену літературу у відповідності з «Інструкцією про порядок виключення морально застарілих та фізично зношених видань та матеріалів з бібліотечних та довідково-інформаційних фондів».

3.16 Проводить перевірку фондів за існуючим порядком.

3.17. Створює систему довідково-пошукового апарату з метою багатоаспектного розкриття бібліотечного фонду.

3.18 Створює та веде довідково-бібліографічний апарат : алфавітний службовий каталог, алфавітний читацький каталог, алфавітний каталог дисертацій та авторефератів, алфавітний каталог періодичних та продовжуючих видань, систематичний, електронний каталоги, бібліографічні картотеки та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

3.19 Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних. 3.20. Бібліотека проводить роботу з популяризації та розкриття бібліотечно- інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп'ютерних технологій.

3.21 Спільно з відповідальними за культурно-просвітницьку роботу викладачами та представниками громадських організацій бере участь у проведенні науково-практичних конференцій, засідань «круглого» столу, наукових читань, присвячених проблемам медицини та ін.

3.22. Бібліотека вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід, зокрема, інноваційні технології.

3.23 Бібліотека проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з вдосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.

3.24 Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

3.25. Бібліотека проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці користувачів та працівників бібліотеки на основі даних повноважень.

4. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Управління бібліотекою.здійснює завідувач, який підпорядковується ректору та проректору університету.

4.2 Завідувач бібліотеки обирається Вченою радою вищого навчального закладу терміном на сім років і затверджується наказом ректора.

4.3 Керівництво університету забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок спеціального фонду, виділяє бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп'ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо.

4.4 Правила користування бібліотекою розробляються на підставі даного Примірного положення і затверджується ректором або першим проректором університету.

4.5 Річні плани та звіти про роботу бібліотеки, затверджені завідувачем бібліотеки, подаються у встановлені терміни в методичний відділ Наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної наукової медичної бібліотеки України.

4.6 Для узгодження діяльності бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою університету та надання їй дієвої допомоги у вирішенні актуальних питань бібліотечної діяльності на правах дорадчого органу створюється Бібліотечна рада, до складу якої входять як представники факультетів, так і провідні спеціалісти бібліотеки. Склад Ради затверджується ректором або проректором університету за поданням завідувача бібліотеки.

4.7 Завдання, зміст роботи, взаємовідносини, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються положеннями про них, правилами користування бібліотекою і цим Положенням.

4.8 Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

4.2. Структура та штати.

4.2.1 Структура та штатний розклад бібліотеки, затверджуються ректором Університету за поданням завідувача бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно- бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп'ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.

4.2.2 Визначена наступна структура бібліотеки :

- відділ комплектування з секторами:

Комплектування

Обліку

- відділ наукової обробки літератури з секторами:

Каталогізації

Класифікації та предметизації

- відділ книгосховища з секторами:

книгосховища студентських читальних залів

- відділ науково-медичної літератури з секторами:

індивідуального абонемента

наукового читального залу

- відділ суспільно-політичної та художньої літератури

- відділ обслуговування навчальною літературою з секторами:

абонемента молодших курсів

абонемента старших курсів

- довідково-бібліографічний відділ

4.2.2 Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням завідувача бібліотеки.

4.2.3 Бібліотечні працівники повинні мати середньо-спеціальну, спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю університету. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених завідувачем бібліотеки. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.

4.2.4 Завдання, зміст роботи, взаємозв'язки, права і відповідальність структурних підрозділів Бібліотеки визначаються відповідними положеннями, Положенням про бібліотеку і правилами користування бібліотекою.

4.3. Матеріально-технічне забезпечення.

4.3.1 Завідувач у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи бібліотеки, результати її господарської діяльності, стан і збереження фонду та іншого майна; видає розпорядження та накази, які обов'язкові для всіх працівників бібліотеки.

4.3.2 Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

4.3.3 Забороняється переміщення бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу").

4.3.4 3 метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно- гігієнічних норм та вимог з охорони праці в бібліотеці раз на місяць проводиться санітарний день.

4.3.5 Наукова бібліотека має свій штамп, де відображено, що вона є структурним підрозділом Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

4.4. Режим роботи бібліотеки встановлюється ректором відповідно до внутрішнього трудового розпорядку університету.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Бібліотека має право:

5.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про бібліотеку.

5.2 Визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами.

5.3 Вилучати та реалізувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно- правових актів.

5.4 Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками інших ВНЗ. Представляти університет в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності в Україні.

Завідувач бібліотеки має право:

5.5 Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково- дослідної роботи університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

5.6 Розробляти структуру, штатний розклад бібліотеки, здійснювати в установленому порядку підбір та розстановку кадрів.

5.7 Визначати згідно з Правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

5.8 На підтримку з боку університету в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно- інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

5.9 На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

5.10 На щорічну відпустку згідно з Законом України "Про відпустки" за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та вищим навчальним закладом.

Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5.11 Виконання трудових обов'язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором вищого навчального закладу.

5.12 Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

5.13 Працівники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Бібліотека зобов'язана:

5.14 Своєю діяльністю забезпечувати реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

5.15 Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування бібліотекою.

5.16 Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

5.17 Забезпечувати належне зберігання у своїх фондах особливо цінних та рідкісних видань. Несе відповідальність за їх облік, включення до автоматизованих баз даних.

5.18 Не має права вилучати та реалізувати документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, унікальних документальних пам'яток, крім випадків, передбачених законодавством.

5.19 Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua