Бібліотека Університету отримала нові підручники

До відома користувачів!
Бібліотека Університету отримала нові підручники:

 

Хірургічні хвороби [Текст] : підручник для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина" / Я. С. Березницький [та ін.] ; за ред.: П. Д. Фоміна, Я. С. Березницького ; МОЗ України, МОН України. - 2-ге вид. - К. : ВСВ " Медицина", 2017. - 406 с. - Бібліогр.: с. 406. - ISBN 978-617-505-602-8

Підручник відповідає програмі з підготовки лікаря загальної практики на етапі первинної післядипломної підготовки, затвердженій МОЗ України. Матеріал, викладений у підручнику, орієнтовано на засвоєння знань і навичок, необхідних лікарю загальної практики для виконання своїх професійних обов’язків. Усі теми розподілено залежно від основного клінічного синдрому, структуровано за змістом відповідно до професійно орієнтованих завдань, які повинен вирішувати лікар загальної практики під час надання медичної допомоги хворим хірургічного профілю. Кожний розділ підручника подано в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, має сприяти кращому засвоєнню матеріалу.

Для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів вищих медичних навчальних закладів (факультетів) за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».


Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї [Текст] : базовий підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих навч. закладів МОЗ України IV рівня акредитації / В. І. Півторак [та ін.] ; за ред.: В. І. Півторака, О. М. Проніної ; МОЗ України . - Вінниця : Нова Книга, 2016. - 312 с. - ISBN 978-966-382-586-1

Підручник створено у відповідності з новою навчальною програмою для стоматологічних факультетів з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України.

Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв наведено за виданням «Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)» за ред. В.Г.Черкасова (2010).

Для студентів-стоматологів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів і молодих спеціалістів, що приступають до самостійної роботи та підвищують кваліфікацію.


Клінічна лабораторна діагностика [Текст] : підручник для студентів і лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти, фахівців лабораторної діагностики і клініцистів різних спеціальностей / Л. Є. Лаповець [та ін.] ; за ред. Л. Є. Лаповець. - К. : ВСВ " Медицина", 2019. - 472 с. - Бібліогр.: с. 463-470. - ISBN 978-617-505-751-3

Підручник складено відповідно до нової навчальної програми за єдиним планом. Висвітлено загальні положення, етіологію, патогенез захворювань різних органів та систем, традиційні й сучасні можливості діагностики.

У частині I описано сучасні уявлення про кровотворення і новітні аспекти діагностики захворювань крові згідно із критеріями класифікації ВООЗ, висвітлено сучасне розуміння функції системи гемостазу, а також методи діагностики і контролю ефективності лікування захворювань, що супроводжуються порушенням коагуляції.

У частині II, присвяченій загальноклінічним і цитологічним дослідженням, велику увагу приділено правилам узяття матеріалу та його оброблення, фізико-хімічним властивостям, оцінюванню макро- й мікроскопічної картини при патології різних органів і систем. Описано характерні ознаки різних тканин, особливості епітелію та його різновидів. Наведено цитоморфологічні ознаки запальних і передпухлинних станів, доброякісних і злоякісних пухлин різних гістологічних типів.

Для лікарів-інтернів, студентів медичних закладів вищої освіти, фахівців лабораторної діагностики і клініцистів різних спеціальностей.


Харьков, Леонід Вікторович

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Я. Чехова ; за ред. Л. В. Харькова ; МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К. : ВСВ " Медицина", 2015. - 496 с. : іл. - Бібліогр.: с. 495. - ISBN 978-617-505-324-9

Підручник є результатом плідної праці співробітників кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку. Грунтуючись на багаторічному досвіді роботи, автори докладно висвітлили питання етіології та патогенезу, закономірностей клінічного перебігу запальних, травматичних, пухлинних процесів і вроджених вад розвитку щелепно-лицевої ділянки в дітей. Подано нові дані щодо діагностики, диференціальної діагностики та лікування цих захворювань. Підручник відповідає програмам, затвердженим МОЗ України, і є базовим державним.

Для студентів стоматологічного і педіатричного факультетів вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації, інтернів та лікарів стоматологів.


Нові підручники можна отримати у відділах обслуговування навчальною(фізико-хімічний корпус, II та V поверхи) та науковою літературою (стоматологічний корпус, II поверх, кім. 17).

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua